Арганізацыя маніторынгу метапрадметныя вынікаў навучання на пачатковай прыступкі асноўнай школы

  • Васільева Святлана Іванаўна, настаўнік пачатковых класаў

Асноўным аб’ектам ацэнкі метапрадметныя
вынікаў служыць сфарміраванасдь у
якія навучаюцца рэгулятыўных, камунікатыўных і
пазнавальных універсальных навучальных
дзеянняў (далей — УУД). ацэнка метапрадметныя
вынікаў мяркуе ацэнку універсальных
навучальных дзеянняў навучэнцаў (рэгулятыўных,
камунікатыўных, пазнавальных), г.зн. такіх
разумовых дзеянняў навучэнцаў, якія
накіраваны на аналіз сваёй пазнавальнай
дзейнасці і кіраванне ёю. Да іх адносяцца:

— здольнасць навучэнца прымаць і
захоўваць вучэбную мэта і задачы;

— самастойна ператвараць практычную
задачу ў пазнавальную;

— уменне планаваць сваю дзейнасць
у адпаведнасці з пастаўленай задачай і
ўмовамі яе рэалізацыі і шукаць сродкі яе
ажыццяўлення;

— уменне кантраляваць і ацэньваць свае
дзеянні, уносіць карэктывы ў іх выкананне на
аснове ацэнкі і без уліку характару памылак,
праяўляць ініцыятыву і самастойнасць у
навучанні;

— уменне ажыццяўляць інфармацыйны пошук,
збор і вылучэнне істотнай інфармацыі з
розных інфармацыйных крыніц;

— уменне выкарыстоўваць знакава-сімвалічныя
сродкі для стварэння мадэляў вывучаюцца
аб’ектаў і працэсаў, схем рашэння
вучэбна-пазнавальных і практычных задач;

— здольнасць да ажыццяўлення лагічных
аперацый параўнання, аналізу, абагульнення,
класіфікацыі па родовидовым прыкметах,
усталяванню аналогій, аднясенню да вядомых
паняццях;

— уменне супрацоўнічаць з педагогам і
аднагодкамі пры вырашэнні навучальных праблем,
прымаць на сябе адказнасць за вынікі
сваіх дзеянняў.

Дасягненне метапрадметныя вынікаў
забяспечваецца за кошт асноўных кампанентаў
адукацыйнага працэсу — вучэбных прадметаў,
прадстаўленых у абавязковай часткі вучэбнага
плана. Асноўны змест ацэнкі
метапрадметныя вынікаў на прыступкі
пачатковага агульнай адукацыі будуецца вакол
ўмення вучыцца. ацэнка метапрадметныя
вынікаў праводзіцца ў ходзе розных
працэдур:

— рашэнне задач творчага і пошукавага
характару,

— навучальная праектаванне,

— выніковыя праверачныя работы,

— комплексныя працы на міжпрадметныя аснове,

— маніторынг сфарміраванасці асноўных навучальных
ўменняў.

Метады кантролю: назіранне, праектаванне,
тэставанне.

Формы кантролю: індывідуальныя, групавыя,
франтальныя формы; вусны і пісьмовы апытанне;
персаніфікаваны і неперсаніфікаваны.

Інструментар кантролю: заданні УУД, карта
назіранняў, тэст, карта маніторынгу, ліст ці
дзённік самаацэнкі.

Ўзроўні дасягнення метапрадметныя вынікаў
прадстаўлены ў табліцы.

табліца 1

Ўзроўні дасягнення метапрадметныя
вынікаў


Мета-
прадметныя вынікі
1 ўзровень2 ўзровень3 ўзровень
Регуля-
тыўнага
Уменне планаваць ўласную
дзейнасць адпаведнасці з пастаўленай
задачай і ўмовамі яе рэалізацыі.
Уменне кантраляваць і
ацэньваць свае дзеянні, уносіць карэктывы ў іх
выкананне на падставе ацэнкі і ўліку характару
памылак.
набыцця навыку
самарэгуляцыі
Познава-
нацельныя
здольнасць навучэнца
прымаць і захоўваць вучэбную мэта і задачы
самастойна ператвараць
практычную задачу ў пазнавальную; уменне
ажыццяўляць інфармацыйны пошук, збор і
вылучэнне істотнай інфармацыі з розных
інфармацыйных крыніц
Праяўляць ініцыятыву і
самастойнасць у навучанні.

уменне
выкарыстоўваць знакава-сімвалічныя сродкі для
стварэння мадэляў вывучаюцца аб’ектаў і працэсаў,
схем вырашэння вучэбна-пазнавальных і
практычных задач.

Коммуни-
кативные
Уменне супрацоўнічаць з педагогам
і аднагодкамі пры вырашэнні навучальных праблем
Уменне слухаць і ўступаць у
дыялог;

ўдзельнічаць у калектыўным абмеркаванні
праблемы.

Уменне інтэгравацца ў групу
аднагодкаў і будаваць прадуктыўнае
узаемадзеянне і супрацоўніцтва са
сверстникамии дарослымі;

валоданне
маналагічнага і дыялагічным формамі маўлення;

Уменне выказваць і адстаяць свой пункт гледжання,
прыняць іншую.

Адной іх формаў маніторынгу сфарміраванасці УУД
у малодшых школьнікаў з’яўляецца комплексная
праверачная работа. Яе мэта: ацэнка дасягненні
планаваных вынікаў па двух
міждысцыплінарным праграмах «Чытанне: праца з
інфармацыяй «і» Праграма фарміравання
універсальных навучальных дзеянняў «, г.зн. адзнака
здольнасці выпускнікоў пачатковай школы
працаваць з інфармацыяй, прадстаўленай у
розным выглядзе (у выглядзе літаратурных і
научно_познавательных тэкстаў, табліц, дыяграм,
графікаў і інш.), і вырашаць навучальныя і практычныя
задачы на ​​аснове сфармаваных прадметных
ведаў і ўменняў, а таксама універсальных навучальных
дзеянняў на міжпрадметныя аснове.

Праграма «Чытанне: праца з інфармацыяй»
мае складаную структуру, у якой для мэтаў
выніковай ацэнкі ўмоўна можна вылучыць
наступныя чатыры блока навучальных дзеянняў (уменняў):

— блок «Атрыманне, пошук і фіксацыя
інфармацыі «: свядома чытаць тэксты з мэтай
асваення і выкарыстання інфармацыі; знаходзіць
інфармацыю, зададзеную ў відавочным або няяўным выглядзе;

— блок «Разуменне і пераўтварэнне
інфармацыі «: вызначаць тэму і галоўную думку
тэксту, складаць план тэксту, інтэрпрэтаваць
і абагульняць інфармацыю, пераўтвараць
інфармацыю з суцэльнага тэксту ў табліцу,
аналізаваць і ацэньваць ўтрыманне, моўныя
асаблівасці і структуру тэксту і інш .;

— блок «Ужыванне і прадстаўленне
інфармацыі «: прадстаўляць адну і тую ж
інфармацыю рознымі спосабамі;

— блок «Ацэнка дакладнасці атрыманай
інфармацыі «: на аснове наяўных ведаў і
жыццёвага вопыту выяўляць прабелы ў
інфармацыі і знаходзіць шляхі папаўнення гэтых
прабелаў, выяўляць якая змяшчаецца ў тэксце або
іншых крыніцах супярэчлівую інфармацыю.

Кожны з пералічаных блокаў можа быць
уключаны ў комплексную працу як аб’ект выніковай
ацэнкі. Відавочна, што ўсе плануемыя вынікі,
уключаныя ў дадзеную праграму, не могуць быць
ахоплены фармалізаванай выніковай ацэнкай,
што ажыццяўляецца ў выглядзе пісьмовай працы. на
выніковую ацэнку будуць выносіцца толькі тыя
ўменні, якія неабходныя для працягу
навучання ў асноўнай школе і якія можна
праверыць у рамках пісьмовай працы. час
завяршэння навучання ў пачатковай школе лічыцца
часам, калі адбываецца пераход ад навучання
чытання да чытання для навучання. Таму асновай для
ацэнкі з’яўляюцца тэксты рознага зместу.
Змест часткі тэкстаў не павінна выходзіць за
межы жыццёвага вопыту выпускнікоў пачатковай
школы. Аднак большая частка тэкстаў будзе
ўключаць разнастайныя навучальныя і практычныя
сітуацыі, якія выходзяць за межы дзіцячага вопыту,
паколькі ў асноўнай школе ім трэба будзе працаваць
у асноўным менавіта з такімі тэкстамі.

Сярод універсальных навучальных дзеянняў,
якія складаюць аснову для працягу навучання,
для комплекснай ацэнкі могуць быць выбраны
наступныя групы дзеянняў:

— у сферы рэгулятыўных універсальных навучальных
дзеянняў — здольнасць прымаць і захоўваць
вучэбную мэта і задачу, планаваць яе рэалізацыю,
у тым ліку ва ўнутраным плане, кантраляваць і
ацэньваць свае дзеянні, уносіць
адпаведныя карэктывы ў іх выкананне

— у сферы пазнавальных універсальных навучальных
дзеянняў — выкарыстоўваць знакава-сімвалічныя
сродкі, у тым ліку мадэляванне, валодаць
шырокім спектрам лагічных дзеянняў і аперацый,
уключаючы агульныя прыёмы рашэння задач;

— у сферы камунікатыўных універсальных
навучальных дзеянняў — адэкватна перадаваць
інфармацыю і выказваць свае думкі ў адпаведнасці
з пастаўленымі задачамі і адлюстроўваць
прадметнае змест і ўмовы дзейнасці ў
гаворкі.

Такім чынам, комплексная праца будзе
ацэньваць сфарміраванасць асобных
універсальных навучальных спосабаў дзеянняў
(Рэгулятыўных, пазнавальных і камунікатыўных)
у ходзе вырашэння розных задач на міжпрадметныя
аснове.

Для правядзення комплекснай ацэнкі распрацаваны
спецыяльныя комплексныя заданні. У кожным
заданні прапануецца сітуацыя, апісаная ў адным
або некалькіх тэкстах, у якіх інфармацыя
можа быць прадстаўлена ў рознай форме, з
прыцягненнем малюнкаў, дыяграм, схем, табліц і
інш. Кожнае комплекснае заданне складаецца з
асобных пытанняў або заданняў. У сувязі з
неабходнасцю ахопу досыць вялікага
спектру уменняў па двух міждысцыплінарным
праграмам структура працы ўключае дзве часткі,
кожная з якіх накіравана на ацэнку
дасягнення запланаваных вынікаў па адной з
ацэньваных праграм. Час на выкананне кожнай
часткі складае адзін урок. Праца выконваецца ў
два дні.

Вымяральныя матэрыялы для правядзення
комплекснай выніковай працы могуць ўключаць
розны лік комплексных заданняў, якое будзе
вызначацца асаблівасцямі аб’екта ацэнкі і
разгляданай сітуацыяй, прапанаванай для
выканання заданняў, а таксама формай прадстаўлення
інфармацыі. У працы выкарыстоўваюцца разнастайныя
тыпы і формы заданняў. Па форме адказу можна
вылучыць наступныя тыпы заданняў;

— з выбарам аднаго або некалькіх правільных
адказаў;

— на ўсталяванне паслядоўнасці і
адпаведнасці;

— са свабодным кароткім адказам (патрабуецца
запісаць кароткі адказ у выглядзе ліку або словы на
адведзеным месцы, паказаць месцазнаходжанне
прадмета);

— са свабодным разгорнутым адказам (патрабуецца
запісаць поўны адказ, рашэнне або тлумачэнне да
адказу).

Комплексныя выніковыя работы павінны
праводзіцца на аснове стандартызаванага
інструментара, які мае ўзроставыя нормы на
выкананне як асобных заданняў, так і працы ў
цэлым. Па выніках выканання комплекснай
працы мяркуецца выбудоўваць профілі
здольнасці выпускнікоў пачатковай школы
працаваць з інфармацыяй і вырашаць навучальныя і
практычныя задачы з улікам прыцягнення ведаў
і ўменняў з асобных прадметаў і універсальных
спосабаў дзеянняў. Выкананне асобных заданняў
можа ацэньвацца рознай колькасцю балаў (ад 0
да 5 балаў) у залежнасці ад структуры заданні,
яго ўзроўню складанасці, фармату адказу і
асаблівасцяў правяраемых ўменняў. праверка
выканання заданняў ажыццяўляецца на аснове
распрацаваных крытэрыяў, што ўлічваюць рэальныя
адказы выпускнікоў пачатковай школы. лік
выстаўленых балаў вызначаецца з улікам
паўнаты і правільнасці выканання задання. за
выкананне заданняў з выбарам аднаго правільнага
адказу вучань атрымлівае 1 бал. Калі выбрана больш
за адзін адказ, уключаючы і правільны, то заданне
лічыцца выкананым няправільна (выстаўляецца 0
балаў). Калі адказ адсутнічае, незалежна ад
тыпу заданняў, то ставіцца 0 балаў. за выкананне
заданняў з множным выбарам можа быць
выстаўлена 0, 1 або 2 балы. За выкананне заданняў з
кароткім або разгорнутым адказам вучань можа
атрымаць ад 0 да 5 балаў. ацэнка выканання
заданняў са свабодным разгорнутым адказам
вядзецца з захаваннем наступных агульных правілаў.
Калі разам з верным адказам дадзены і няправільны
адказ, то заданне лічыцца выкананым няправільна.
Калі разам з верным адказам, дадаткова
прыведзены адказ, які не адпавядае пастаўленай
задачы, заданне лічыцца выкананым часткова.
Правільныя адказы на заданні з выбарам адказу і з
кароткім адказам, рашэнні заданняў з разгорнутым
адказам і апісанне поўных і часткова верных
адказаў на гэтыя заданні прыводзяцца ў
рэкамендацыях па ацэнцы выканання заданняў
канкрэтнай комплекснай выніковай работы.
Выкананне навучэнцам працы ў цэлым ацэньваецца
сумарным балам, атрыманым навучэнцам за
выкананне заданняў двух асобных частак і ўсёй
працы. Вынікі выканання комплекснай
працы ўяўляюцца для кожнага вучня як
працэнт ад максімальнага бала за выкананне
заданняў двух асобных частак і ўсёй працы.
Прыняты мінімальны крытэр засваення вучэбнага
матэрыялу знаходзіцца ў межах ад 50% да 65% ад
максімальнага балы ў залежнасці ад ступені
ўвядзення стандарту (планаваных вынікаў) у
практыку пачатковай школы. Для першага этапу
ўвядзення комплексных работ можна абмежавацца
мінімальным крытэрам у 50% ад максімальнага
бала. Выснову па выніках выканання
комплекснай працы робіцца з улікам
атрыманага бала за яе выкананне.

Калі выпускнік пачатковай школы атрымлівае за
выкананне ўсёй працы лік балаў, ніжэй
зададзенага мінімальнага крытэра асваення
навучальнага матэрыялу, то можна зрабіць выснову аб тым,
што ён мае недастатковую падрыхтоўку для
працягу навучання ў асноўнай школе. пры такой
падрыхтоўцы можна прагназаваць ўзнікненне ў
вучня цяжкасцяў ў вывучэнні асобных
прадметаў у асноўнай школе. Калі вучань набраў
лік балаў, роўнае або якое перавышае зададзены
мінімальны крытэр засваення вучэбнага
матэрыялу, то можна зрабіць выснову аб тым, што
навучэнец дэманструе авалоданне асноўнымі
навучальнымі дзеяннямі, неабходнымі для
працягу адукацыі на наступнай прыступкі, на
узроўні правільнага выканання вучэбных дзеянняў
або на ўзроўні ўсвядомленага адвольнага
авалодання навучальнымі дзеяннямі.

Працоўны партфоліо вучня з’яўляецца
сучасным педагагічным інструментам
суправаджэння развіцця і ацэнкі дасягненняў
навучэнцаў, арыентаваным на абнаўленне і
ўдасканаленне якасці адукацыі;
рэалізуе адно з асноўных палажэнняў
Федэральных дзяржаўных адукацыйных
стандартаў агульнай адукацыі другога пакалення
— фарміраванне універсальных навучальных дзеянняў;
дазваляе ўлічваць ўзроставыя асаблівасці
развіцця універсальных навучальных дзеянняў
навучэнцаў малодшых класаў; лепшыя дасягненні
Расійскай школы на этапе пачатковага навучання; а
таксама педагагічныя рэсурсы навучальных прадметаў
адукацыйнага плана; прадугледжвае актыўнае
ўцягванне навучэнцаў і іх бацькоў у ацэначную
дзейнасць на аснове праблемнага аналізу,
рэфлексіі і аптымістычнага прагназавання.
Працоўны партфоліо як інавацыйны прадукт
носіць сістэмны характар. У адукацыйным
працэсе пачатковай школы ён выкарыстоўваецца як:
працэсуальны спосаб фіксавання дасягненняў
навучэнцаў; скарбонка карыснай інфармацыі; наглядныя
доказы адукацыйнай дзейнасці
вучня; нагода для «сустрэчы» школьніка, настаўнікі
і з бацькоў. Перавагі працоўнага партфоліо як
метаду ацэньвання дасягненняў вучняў:

— сфакусаваны на працэсуальным кантролі
новых прыярытэтаў сучаснай адукацыі,
якімі з’яўляюцца УУД (універсальныя навучальныя
дзеяння);

— змест заданняў партфоліо пабудавана на
аснове вучэбна-метадычнага комплексу, які рэалізуе новыя адукацыйныя
стандарты пачатковай школы; раздзелы партфоліо
(Партрэт, Рабочыя матэрыялы, Калектар,
Дасягненні) з’яўляюцца агульнапрынятай мадэллю ў
сусветнай педагагічнай практыцы;

— ўлічвае асаблівасці развіцця крытычнага
мыслення вучняў шляхам выкарыстання трох
стадый: выклік (праблемная сітуацыя) — асэнсаванне
— рэфлексія;

— дазваляе дапамагчы навучэнцам самім вызначаць
мэты навучання, ажыццяўляць актыўнае прысваенне
інфармацыі і разважаць пра тое, што яны даведаліся.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018