Праект як від дзейнасці на ўроку ангельскай мовы

 • Петрунина Анастасія Аляксандраўна, настаўнік англійскай мовы

Укараненне ў практыку работы школы інавацыйных тэхналогій, закліканых фармаваць полікультурным моўную асобу, гатовую да плённай міжкультурнай камунікацыі, мае вырашальнае значэнне ў павышэнні якасці валодання школьнікамі замежнай мовай.

Праектная тэхналогія з’яўляецца дзейсным інструментам фарміравання вучэбна-пазнавальнай кампетэнцыі навучэнцаў як неад’емнай складнікам камунікатыўнай кампетэнцыі, што паказана ў федэральнай кампаненце дзяржаўнага стандарту па замежных мовах [1, с.16]. Навучальны адукацыйны праект — арганізаваная дзейнасць навучэнцаў, накіраваная на рашэнне праблемы, загадзя не якая мае адзіна правільнага рашэння. Праект абавязкова арыентаваны на атрыманне канкрэтнага выніку і ўключае даследчы элемент.

Прадстаўленне вынікаў праектна-даследчай дзейнасці дае магчымасць вучню прадэманстраваць ўмення выкладаць факты, выказваць і аргументаваць свой пункт гледжання, рабіць высновы.

Tom Hutchinson дае наступнае вызначэнне слова «Праект»: — гэта практычная метадалогія, якая ўводзіць у практыку асноўныя прынцыпы камунікатыўнага падыходу ў працэсе навучання мове. [3, c. 5] Сучасныя ВМК надаюць дастатковую ўвагу праектнай дзейнасці на ўроках.

Хацелася б прывесці ў прыклад падручнік ангельскай мовы Мілі для 4 класа агульнаадукацыйных устаноў, аўтар С.И.Азарова, Э. Н. Дружыніна і інш. ВМК «Мілі-4» з’яўляецца заключнай часткай навучальнага курса «Мілі» для 2-4-х класаў агульнаадукацыйных устаноў Расіі і складае з курсам «Англійская мова новага тысячагоддзя» адзіную лінію для 2-11-х класаў. ВМК «Мілі-4» прызначаны для вучняў 4-га класа і складаецца з падручніка, кнігі для настаўніка, рабочым сшытку, набору аўдыёкасет і набору картак для навучання маўленне і чытання.

Цікавасць навучэнцаў выклікае стварэнне наступных міні-праектаў:

 • Make a design of your own Funtown. Draw the streets of your town. Write the names of the streets. Draw the buildings and rides you want to have in your town. Stick the buildings on your map.
 • Make a programme of your festival. Write where and when you’ll have the festival, plan to make decorations, masks, and fancy dress, choose the music, songs and rhymes, make a list of guests.
 • Write a story to a school magazine about championship, make the medals.
 • Make your own Dinosauria poster. Make fact files about all the dinosaurs you know, stick the map of the world in the middle of your poster, colour, cut out and stick the dinosaurs onto the poster, write fact files under each dinosaur, draw a line joining the dinosaur with the country where it was found.
 • Make up a fairy tale. Use the plan in your book.

У 5-7 класах сярэдняй школы закладваюцца асновы даследчай дзейнасці. Але як паказала практыка ўжо ў 4-ым класе можна на ўроках ўводзіць міні- праекты. На гэтым этапе можна ствараць сітуацыі, якія дазволяць навучэнцам самім знаходзіць новыя тэмы для даследаванняў. Ўцягванне ў творчую і даследчую дзейнасць адбываецца праз працу над праектамі.

Такім чынам, што ж уяўляе сабой праектная методыка навучання ангельскай мове ў сярэдняй школе?

У дачыненні да ўроку замежнай мовы, праект — гэта спецыяльна арганізаваны настаўнікам і самастойна які выконваецца вучнямі комплекс дзеянняў, завяршаюцца стварэннем творчага прадукту. [4]

Праект каштоўны тым, што падчас яго выканання, школьнікі вучацца самастойна набываць веды, атрымліваць вопыт пазнавальнай і вучэбнай дзейнасці. Праектная методыка характарызуецца высокай камунікатыўныя і мяркуе выраз навучэнцамі сваіх уласных меркаванняў, пачуццяў, актыўнае ўключэнне ў рэальную дзейнасць, прыняцце асабістай адказнасці за прасоўванне ў навучанні. Авалоданне замежнай мовай у працэсе праектнай працы дастаўляе школьнікам сапраўдную радасць пазнання, далучэння да новай культуры. Пры выкананні праектнай працы, якая можа быць прадстаўлена ў вуснай і пісьмовай форме, неабходна прытрымлівацца наступных рэкамендацый:

 1. Заахвочванне самастойнасці навучэнца.
 2. Праектныя працы з’яўляюцца галоўным чынам адкрытымі, таму не можа быць выразнага плану іх выканання.
 3. Большасць праектаў можа выконвацца індывідуальна, але праект будзе максімальна творчым, калі ён выконваецца ў групах.

Праект ажыццяўляецца па вызначанай схеме:

 1. Падрыхтоўка да праекту.
  Настаўніку неабходна прадумаць сістэму камунікатыўных практыкаванняў, якая забяспечвае яе маўленчай ўзровень. Вучні павінны свабодна валодаць актыўнай лексікай і граматыкай ў рамках вучэбнай тэмы, перад тым як пераходзіць да абмеркавання праблемных пытанняў.
 1. Арганізацыя удзельнікаў праекта.
  Спачатку фармуюцца групы навучэнцаў, дзе перад кожным стаіць свая задача. Размяркоўваючы абавязкі, улічваюцца схільнасці вучняў да лагічным разваг, да фарміравання высноваў, да афармлення праектнай працы. Пры фарміраванні групы ў іх склад ўключаюцца школьнікі рознага полу, рознай паспяховасці, розных сацыяльных груп.
 1. Выкананне праекта.
  Ўдасканальваюцца сфармаваныя раней навыкі іншамоўных зносін і закладваюцца асновы будучых самастойных выказванняў вучняў. Уменне працаваць з інфармацыяй развіваецца праз выкарыстанне розных крыніц (кнігі, Інтэрнэт, іншыя людзі), навучэнцы вымушаныя шукаць і адбіраць неабходныя звесткі, выбудоўваць логіку выказванні, выказваць сваё меркаванне, рабіць ацэнку, пісьмова афармляць інфармацыю, выходзіць са становішча пры недахопе моўных сродкаў.
 1. Прэзентацыя праекта.
  Віды прэзентацыйных праектаў могуць быць рознымі, напрыклад: дзелавая гульня, дэманстрацыя прадукту, выкананага на аснове інфармацыйных тэхналогій, дыялогі розных персанажаў, гульня з залай, канферэнцыя, даклад, рэклама, спаборніцтвы, спектакль, тэлеперадача, карта, навучальны дапаможнік і.т.д . Працэдура абароны праектнай працы мадэлюе сітуацыю, калі навучэнец вымушаны выказаць свой пункт гледжання па пэўнай праблеме, аргументаваць яе, затым выслухаць меркаванне апанентаў па гэтым пытанні, пагадзіцца ці не пагадзіцца з імі, патлумачыўшы сваю пазіцыю, адказваць на пытанні.
 1. Падвядзенне вынікаў праектнай працы.
  Для таго каб падтрымліваць і стымуляваць актыўнасць вучняў у час дыскусіі і мець магчымасць аб’ектыўна ацаніць ўдзел кожнага з іх у працы, магу выкарыстоўваць розныя спосабы заахвочвання навучэнцаў.

Вельмі сучасная і займальная форма працы — складанне розных калажаў: напрыклад: «Я і мая сям’я», «Мы — чэмпіёны», «Святы розных краін». З задавальненнем вучні выконваюць і такія праекты, як ролевая-гульнявыя: гэта інсцэніроўка казак і песень. Ролевая гульня мае вялікае значэнне для развіцця асобы школьніка: прымаючы на ​​сябе розныя ролі, ён суперажывае, пачынае арыентавацца ў адносінах паміж людзьмі, праяўляе закладзеныя ў ім творчыя магчымасці.

Годнасці метаду праектаў:

 • адсутнасць гатовых і адназначных рашэнняў (мадэляванне жыццёвай сітуацыі);
 • развіццё навыкаў самаадукацыі і самакантролю;
 • развіццё навыкаў групавой дзейнасці;
 • павышэнне інфармацыйнай культуры — развіццё навыкаў пошуку, збору, апрацоўкі і прадстаўлення інфармацыі, у тым ліку і з выкарыстаннем ІКТ;
 • павышэнне матывацыі;
 • развіццё самастойнасці і ініцыятывы, творчых здольнасцяў, здольнасцяў вучняў да самаацэнцы;
 • інтэграцыя розных прадметаў.

Некаторыя метадысты мяркуюць, што праектны метад багаты немалымі цяжкасцямі не толькі для вучня, але і для настаўніка. Нягледзячы на ​​ўсе цяжкасці, гэты метад вельмі эфектыўны. Ён павышае агульную матывацыю навучэнцаў, так як гэта асобасна-арыентаваны выгляд працы. Праект павышае значнасць англійскай мовы як сродку зносін. Праектная дзейнасць абапіраецца на міжпрадметныя сувязі, што спрыяе развіццю ў вучняў пазнавальнай актыўнасці, уяўлення, навыкаў працы ў камандзе. Школьнікі набываюць навык весці даследчую працу. Падчас падрыхтоўкі праекта група аб’ядноўваецца адзінай дзейнасцю, ствараецца спрыяльны клімат зносін. Школьнік ператвараецца ў суб’ект навучальнага працэсу, кожны па чарзе становіцца цэнтрам зносін, таму задавальняюцца яго патрэбы ў прэстыжу, статусе, увазе, павазе.

Як мы бачым, метад праектаў выразна арыентаваны на рэальны практычны вынік, значны для школьнікаў. Падчас працы над праектам будуюцца новыя адносіны настаўніка і вучня. Праца над праектам дапаможа дзецям праявіць сябе зусім нечакана. У іх ёсць магчымасць паказаць свае арганізатарскія здольнасці, схаваныя таленты, уменне валодання англійскай мовай. Адзначаецца больш высокі ўзровень сфарміраванасці агульнавучэбных уменняў і навыкаў. Усё гэта спрыяе зменам паказчыкаў якаснай паспяховасці навучэнцаў па англійскай мове.

Праект як метад навучання можа быць выкарыстаны ў вывучэнні любога прадмета. Ён можа прымяняцца на ўроках і ў пазакласнай рабоце. Ён арыентаваны на дасягненне мэт саміх навучэнцаў, і таму ён унікальны.

Спіс літаратуры

 1. Федэральны кампанент дзяржаўнага стандарту агульнай адукацыі (замежныя мовы) // Метадычная мазаіка. Дадатак да часопіса «Замежныя мовы ў школе». — 2004. — № 4.
 2. Клюева М.М. «Праектная методыка — адна з актыўных форм навучання ангельскай мове. Новасібірск, 2005
 3. Tom Hutchinson. Project English / Oxford University Press 1985.
 4. Гольдт Е.В. «Праектная дзейнасць вучняў на ўроках англійскай мовы з выкарыстаннем ІКТ». Красноярск, 2005

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018